Privacy Policy

Privacy Policy.
Hengelsportvereniging “Het Zijpe” te Bruinisse.
De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In de Privacy Policy (PP) willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met uw persoonsgegevens.
Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met uw persoonsgegevens.
HSV “Het Zijpe” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
we in ieder geval,
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrek, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw
persoonsgegevens.
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze te respecteren.
Als HSV “Het Zijpe” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons PP, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst kan dit via de contactgegevens onder aan deze brief.
Persoonsgegevens van alle leden worden door HSV “Het Zijpe” verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstellingen:
- Administratie doeleinde door de secretaris
- Administratie doeleinde door de penningmeester
- Communicatie over de vereniging
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap van de
vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HSV “Het Zijpe” de volgende persoonsgegevens
vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door HSV “Het Zijpe” opgeslagen ten behoeve van de boven
genoemde verwerking voor de periode gedurende looptijd van het lidmaatschap en daarna
alleen in de financiële administratie voor maximaal 3 jaar.
Persoonsgegevens van bestuursleden worden door HSV “Het Zijpe” verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling:
- Communicatie over de vereniging.
Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekking indien dit
noodzakelijk voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens
bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
Minder jarige.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minder jarige (16 jaar) indien daarvoor
schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaar termijn.
HSV “Het Zijpe” bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging.
Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens HSV “Het Zijpe” van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door
een van onze verwerkers.
Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.
Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend,
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.
Vragen .
Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact op met ons.
Contact gegevens.
HSV “Het Zijpe”
Padjes 1
4311 AA Bruinisse
hetzijpe@kpnmail.nl