Over ons

Niet alleen uit het archief van het streekarchivariaat van de toenmalige gemeente Bruinisse en thans van de gemeente Schouwen Duiveland maar ook oude vergaderverslagen van bestuurs-vergaderingen, die komen uit de archieven van enkele ex-bestuursleden, hebben wij een beeld gekregen van het ontstaan en de geschiedenis van onze club. Bij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk. Uit deze stukken hebben wij wat hoogte- en dieptepunten en bijzonderheden gelicht en gunnen u daarom een korte terugblik in de geschiedenis van onze visclub. Op 5 november 1960 besluiten een paar bevriende Bruenaars met elkaar in café “t Veerhuis op de koaje van Bru om een (hengelsport) vereniging op te richten en ze geven het de naam “Het Zijpe” mee. De oprichters waren voorzitter Jan Bout (eigenaar cafe), Jaap Deurloo (ondernemer / timmerman), Anton Jumelet (penningmeester), H. Otte, Andries Jumelet (secretaris), Jac. De Waal en Bas de Groot (gemeentesecretaris). Zij bepaalden dat het 1e jaar 5,-- gulden contrivbutie voor een lidmaatschap moest worden betaald en als voornaamste reden voor de oprichting van de club dat alleen leden van een erkende vereniging wormen met een vergunning mochten spitten op het Nieuwlandje voor het vissen met levend aas op de plaat van de Barones, nu de Grevelingendam. Er werd wel al gesproken over het organiseren van onderlinge viswedstrijden in de volgende jaren. Maar als in 1963 de club 35 leden telt besluit het bestuur 3 á 4 wedstrijden te organiseren maar het bleef door de weersomstandigheden echter bij 1 wedstrijd en de gevangen vis moet aan de vereniging worden afgestaan. De vereniging voor het vreemdelingenverkeer (nu de VVV) stelt het dan zeer op prijs als de vereniging viswedstrijden zou willen organiseren die een attractie zouden moeten vormen voor de vreemdelingen - niet leden ! De zogenaamde wormenspitvergunning werd door de Dienst der Domeinen beschikbaar gesteld en persoonlijk aan de leden uitgereikt. Besproken werd een gedeelte van de Oude Tonge Bank als viswater te reserveren en verder het gepachte viswater op de gronden van Grijsoord aan te houden. Als in februari de temperatuur en het weer nog allerminst uitlokt om te gaan vissen wordt voor de wal van Bru regelmatig een boot uit Tholen, met waarschijnlijk belgen aan boord, regelmatig gezien op een plek waar voorgaande jaren veel werd gevangen. Het is moeilijk te constateren maar waarschijnlijk wordt er paling en schar gevangen. Daardoor wordt besloten om ook wedstrijden met bootjes te gaan organiseren, alleen voor leden. Omdat er officiële statuten en reglementen, door notaris goedgekeurd, moesten komen werd als officiële oprichtingsdatum echter gerekend met 1 december 1960. Na de oprichting werd bij koninklijk besluit van 19 juni 1963 onder nummer 102 officieel besloten dat de vereniging volledige rechts-bevoegdheid toegekend werd voor de duur van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen vanaf de officiële oprichtingsdatum. Bij de aanvraag tot Koninklijke goedkeuring kwam aan het licht dat de penningmeester niet meerderjarig was, en moest per direct aftreden waarna de heer J. van der Have werd gekozen.
Met “Het Zijpe” hadden de oprichters als voornaamste doelstelling:

· het bevorderen en verheffen van de hengelsport;

· het verdedigen van de sportvisserijbelangen;

· het beschermen en verbeteren van de visstand.
Op 14 mei 1966 organiseert de club voor het eerst een internationale zeehengelwedstrijd met aantrekkelijke prijzen voor individuen (fl. 3,-) en voor korpsen (fl. 5,-), inschrijving vond plaats vanuit café ’t Veerhuis. Tijdens het hengelconcours van 2 juli in datzelfde jaar aan de Grevelingen werd behoorlijk gevangen maar werd gewonnen door vissers uit Halsteren. Op 23 december in datzelfde jaar overlijdt voorzitter en oprichter Jan Bout, al zijn krachten heeft hij voor de belangen van onze vereniging gegeven. Jac Deurloo werd als waarnemend voorzitter aangesteld en de club groeide tot 110 leden, voornamelijk hengelaars uit Bru maar zeker de helft ook huurders van zomerwoningen en mensen die regelmatig in de buurt vissen. Het hebben van een eigen boot werd ook toen niet aantrekkelijk geacht. Als kampioen in 1966 ontving Chr. IJzelenberg de kampioensbeker, F. Verhoeven veroverde de wisselbeker, H. Wink ontving een lauwerkrans en troostprijzen waren o.a. voor Jan De Hertog en Steven de Waal. Op 8 juli 1967 stelden een aantal mosselkwekers hun vaartuig ter beschikking voor een grote internationale bootwedstrijd op de Grevelingen. Er werd aan het Dijkwater voornamelijk paling gevangen. Hoofdprijs was een koelkast van 135 liter en verder o.a. een centrifuge, stofzuiger werden uitgeriekt in hotel Storm. Het vissen op boten was een succes. Waarna de Bru 45 bereid werd gevonden om te varen voor de clubwedstrijden. In 1968 werden zelfs alle wedstrijden met gemiddeld 30 vissers vanaf de boot gevist en aan de Schouwen Duiveland competitie werd met 61 leden deelgenomen. Ook wordt voorgesteld om een mosselavond te organiseren waarbij ook de vrouwen van de leden aanwezig mogen zijn. Gouden visjaren zijn in die tijd beleefd want de visvangst was enorm en voornamelijk platvis als schol, schar en bot werd volop gevangen, tegenwoordig erg schaars, maar toen gingen zakken vol vis mee naar huis en niet alleen naar huis! De Oosterschelde was een ware kraamkamer voor de vis. Hierdoor werden veel mensen uit Rotterdam, Dordrecht en de Zuid Hollandse Eilanden lid. Met name in de Hoeksche Waard en vooral uit Numansdorp en omgeving werd volop aan ledenwerving gedaan. In die jaren liep het ledenbestand op tot 1400 man en enkele vrouwen, veel mensen waren lid vanwege de grote vergunning, ook viswedstrijden werden goed bezocht. Er vaarden zelfs 5 Bruse mosselkotters (zoals de Bru 4, 6, 26, 45), toen mocht dat nog, uit naar de visgronden. Opvallend was dat vooral voor de kust van Oude Tonge werd gevist omdat de Philipsdam met Krammersluizen er toen nog niet was. Tegenwoordig is het water daar brak tot zoet. In de beginjaren werd de gevangen vis na afloop gewogen, alleen boven de 15 cm., op een weegschaal. Later is het meten van de lengte van de vis ingevoerd zodat ondermaatse vis weer kon zwemmen en groeien. Vanwege de watersnoodramp die Nederland teisterde werden de Deltawerken uitgevoerd. De sport- visserij verwachtte zeer negatieve gevolgen voor de visstand omdat Oosterschelde en Grevelingen zouden worden afgedamd. Later bleek dit niet geheel onterecht, de visstand is duidelijk anders. Opvallend was dat in het jubileumjaar van het 25 jarig bestaan in 1985 er een nieuwe wisselbeker is aangeschaft evenals nu in 2010! Het jubileum werd gevierd met een feestavond met livemuziek en de mogelijkheid om te dansen. De viswedstrijden kregen daarbij een extra feestelijk tintje waarbij o.a. zeeuwse bolussen werden uitgedeeld. Bestuursleden kwamen toen nog in aanmerking voor een reiskostenvergoeding en volgens oude notulen kregen bestuursleden tijdens wedstrijden 3 consumpties. Het huidige bestuur heeft dit totaal afgeschaft onder het motto: je wilt graag in het bestuur of niet en dat kost je nu eenmaal tijd en geld. In die jaren worden de werkzaamheden aan de sluizen en de stormvloedkering afgerond en ondanks de niet hoopvolle verwachtingen werd er toch nog zo’n 600 a 700 meter vis per seizoen gevangen. Zeker niet de aller-slechtste jaarvangsten uit de geschiedenis. Toch met het teruglopen van de vis-vangsten, het verkopen van de sportvisakte voor de Grevelingen via het Postkantoor en niet via de visverenigingen en de veranderende regelgeving die het gebruik van officiële sportvisboten vereiste, liep het ledental in de jaren daarna danig terug. In 1988 had de club nog maar 260 leden waarvan 237 senioren, 11 junioren, 3 ereleden en 9 bestuursleden. Opvallend in dat jaar was dat ene jonge Cees van der Kooy seniorenkampioen werd voor Pim Troost en Ad de Romph. Het bestuur bestond in die jaren o.a. uit de heren Jan de Koning, Jan Reurich, Eef Wesselo, Jan de Hertogh, Cees Giele, Deurlo, Arie de Romph, Cor Hoogvliet, Paul Wielaart, A.J. van Amstel, Bambacht, Kees en Leen Bal, V.d. Velde, Koos van Popering, John van der Waard, Anton van de Enden en mevrouw Janny Roon. In die jaren zat er zo’n 10.000 gulden in kas. Van het ledental bleven ongeveer 50 wedstrijdvissers over die visten met boten met bekende namen als “Harja”, “Carolien” en “Grevelingen”, bij de meesten beter bekend als de “Tonnenlegger”. Jaarvergaderingen waren in grote lijnen gelijk aan nu. Hoewel de verlotingen minder groots waren was er wel altijd live muziek! Tijdens vergaderingen werd ook volop gediscussieerd en werden bestuurs-leden of beslissingen openlijk bekritiseerd. Daaruit is later de inspraakochtend of middag ontstaan. S’ middags voorafgaand aan de feestavond werden enkele leden gevraagd te helpen met het knisperen van de mossels in het ruim van een mosselkotter. Grote klappers van de avond waren de gewilde grote kabeljauwen (in totaal 100 tot 120 kg) die in vuilniszakken verloot werden. De laatste jaren verloten wij ook weer enkele grote exemplaren, met een knipoog naar het verleden. Op voorspraak van de toenmalige echte Bruse voorzitter Jan de Koning wordt er in die tijd iets gedaan om de vergrijzing van de club tegen te gaan en tijdens nationale hengeldag wordt voor het eerst een jeugdkampioenschap Schouwen Duiveland georganiseerd voor jeugdleden. Onder het motto “De jeugd heeft de toekomst”, bestaat deze wedstrijd nog altijd. Voor zijn bijzondere inspanningen voor de jeugd werd hij later geëerd met zijn naam op de wisselbokaal voor onze jeugdkampioen. Toen Jan afscheid nam als jarenlange en markante voorzitter werd hij zelfs tot erelid van de club benoemd. Het eilandkampioenschap voor senioren werd tot 1988 enkele jaren vervist in 3 wedstrijden waarvan de 2 beste uitslagen meetelden. De verenigingen Oosterschelde, De Krabbe en Het Zijpe organiseerden toen elk een wedstrijd. In 1989 sloot Dreischor zich bij dit 3-tal aan. In die tijd wordt er wel weer voor de visvangst gevreesd omdat de politiek de Oosterschelde wil aanwijzen als een beschermd natuurgebied. Veel leden zeggen hun lidmaatschap op omdat er niet gevist wordt in de Grevelingen. Omdat het water hier niet gespuid worden vallen de vangsten daar erg tegen. Het ledental loopt dan ook zodanig ver terug dat er zelfs alarmerende berichten in de notulen te vinden zijn waarbij de club ernstig met het voortbestaan wordt bedreigd. Op dat moment wordt zelfs gevreesd dat maar 1 boot per wedstrijd hoeft te worden ingezet. Zover komt het echter gelukkig net niet. Een nachtje vissen met een boot zonder een radar was een groot probleem toen de mist op kwam zetten. Je kon geen hand voor ogen zien, er kon dus niet gevaren worden daarom maar een nachtje doorvissen. Wat was het thuisfront ongerust, er was toen nog geen mobiele telefoon om de vrouwen te informeren over de late (of vroege) thuiskomst. Het is toch nog maar ± 30 jaar geleden ! Omdat de geldigheidsduur van de vereniging door het koninklijk besluit van 1963 afliep noodzaakte dit het bestuur een verlenging te bewerkstelligen en de statutenwijziging werd per notariële akte op 31 oktober 1990 bij de Kamer van Koopkamer en Fabrieken te Middelburg goedgekeurd. De duur van de vereniging wordt dan nader vastgesteld voor onbepaalde tijd. Lang wordt gezocht naar een opvolger voor de voorzittersvacature, eerst neemt de aan een arm gehandicapte Jan Reurich het vaandel over en later neemt de bijzonder actieve Evert Wesselo de honneurs als vicevoorzitter waar. Eef is bekend om zijn bijdragen tijdens verlotingen na afloop van de wedstrijden en vooral zijn bingo groeit uit tot een waar fenomeen tijdens jaarvergaderingen. Toch wordt de Bruse Jan Wiebrens bereid gevonden om de voorzittershamer te hanteren en net na zijn aanstelling drukt hij direct zijn stempel op de club. Op voorstel van hem wordt in december 1990 besloten voortaan gevangen vissen van 0 tot 15 cm. te belonen met 5 punten en te schrijven als 05 omdat de vissen kleiner werden. Tot op dit moment blijkt dat een hele goede beslissing. Ook was er in die jaren al discussie over de maximaal ter meting aan te bieden vissen. Ook het toenmalige bestuur was, evenals nu, heel duidelijk dat maximaal 3 vissen tegelijk mogen worden gemeten! In 1990 wordt een grote uitgave gereserveerd; het bestuur gaat na lang debatteren over tot aanschaf van een verenigingscomputer! Dit grijpt flink in de financiële huishouding van de club want er werd ongeveer fl. 3500,- (gulden) voor uitgetrokken. Toen een hele moedige stap, hoewel nog maar 19 jaar geleden, tegenwoordig heeft iedereen zo’n ding thuis. Een lastige beslissing in die moeilijke tijd want het ledental en wedstrijdvisserij liep nog verder terug. Toch zet de toenmalige wedstrijdleider Jan van Spanje zich jarenlang met hart en ziel in en belt alle leden persoonlijk op of zij nog wel komen vissen. De meesten zullen zich nog wel de boten van de laatste jaren herinneren: de “Zeelandsluister” van Ko Bal, “Merwede” van Arie Drinkwaard en later “Albatros” van Wim de Graaf, “Eendracht” van Ko van Oevelen en “Vaya Con Dios” van Jan Bos die jarenlang trouw onderdak boden aan onze vissers. Opvallend daarbij is dat elke visser toch zijn eigen verhaal heeft en voorkeur had voor een bepaalde boot en graag vooraf een plekje reserveerde, als dat al mogelijk was. Daaruit blijkt ook dat vissen een vriendensport is want vismaten willen graag een dagje bij elkaar op een boot. Rond het jaar 2000 kijkt het bestuur eens om zich heen en ziet voornamelijk grijze kopjes. Na wat gelobby blijken een clubje jongeren het vaandel over te willen nemen. Na een inwerkperiode gaat het raamwerk van het huidige bestuur aan de slag en slaat met nieuwe ideeën nieuwe wegen in! Een attractiever wedstrijdprogramma met telkens weer verrassende nieuwe vislocaties, ook buiten de grenzen van Schouwen Duiveland, in het verleden toch een “heilig gebied”, wat luxere sportvisboten met meer voorzieningen en een uitgebreidere verloting met meer en mooiere prijzen blijkt langzaam maar zeker toch aan te slaan. Doordat reclame (PR) wordt gemaakt ontstaan er meer mogelijkheden en worden de vissers regelmatig tijdens de wedstrijden verrast. Dit legt de club geen windeieren en gelukkig weten steeds meer en steeds vaker vissers de weg naar Bru weer te vinden voor de boot-wedstrijden. Omdat iedereen het steeds drukker krijgt in eigen omgeving is een dagje vissen een ontspannende bezigheid waarbij je alles even vergeet. Gecombineerd met een wedstrijd waarbij leuke prijzen zijn te verdienen en toch niet door iedereen fanatiek wordt beoefend is die aangename sfeer ontstaan waarnaar veel mensen blijkbaar toch op zoek zijn. Er zijn onderling vriendschappelijke banden ontstaan en visnieuwtjes worden vrij uitgewisseld. Het nieuwe beleid wierp zijn vruchten maximaal af toen vorig jaar enkele keren zelfs een 3e boot moest worden gereserveerd omdat er 60 deelnemers waren. Ouden tijden lijken te gaan herleven en ook de financiële positie is weer stabiel. Ach op dit moment weet u allen hoe we er voor staan met een gemakkelijk clubhuis, een betrouwbaar inlootsysteem voor je visplek, comfortabele boten, een relaxte sfeer aan boord, een natje en droogje op zijn tijd, leuke wedstrijdprijzen, een stabiel bestuur, verlotingen met mooie prijzen, een geweldige feestavond met gratis mosselen eten en superprijzen voor de eindklassementen en bingo-ronden en dat alles uiterst betaalbaar. Voorwaar een welgemeend compliment voor onze bestuursleden. Genoeg over onze geschiedenis, de toekomst staat voor de deur en met wat jonge nieuwe krachten (en daardoor hopelijk weer nieuwe ideeën) die de laatste jaren aan het bestuur zijn toegevoegd, zien we die met het nodige vertrouwen tegemoet. Iedereen van harte gefeliciteerd met dit unieke jubileum van jullie en onze hengelsportvereniging. Wij wensen een ieder namens het bestuur dan ook nog veel plezierige jaren, ontspannende dagen en een leuke visvangst toe bij H.S.V. “Het Zijpe” uit Bru.